Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO & NGHỆ THUẬT QUẬN 3 MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2021

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

# Trước
Prev
Sau
Next
Sự kiện
Event
Điệu
Dance
Heat VĐV
Athletes
Thời gian
Time
1 Bé Yêu Kindergarten Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 9:00 30/1
2 Bé Yêu Kindergarten Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 3 09:00:00 30/1
3 Bé Yêu Kindergarten Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 09:00:00 30/1
4 Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:00:00 30/1
5 Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 09:00:00 30/1
6 Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:00:00 30/1
7 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 4 09:00:00 30/1
8 Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 30/1
9 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 30/1
10 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 30/1
11 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 2 09:03:00 30/1
12 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 30/1
13 Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 30/1
14 UP Dance - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 09:06:00 30/1
15 Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 09:06:00 30/1
16 Nhân Hà Dancesport - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 2 09:06:00 30/1
17 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:06:00 30/1
18 Thiếu nhi 2 - Hạng C Latin (Chung kết)
C, R, J 1 2 09:06:00 30/1
19 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
R 1 2 09:15:00 30/1
20 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
R 1 2 09:15:00 30/1
21 Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:15:00 30/1
22 Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 7 09:15:00 30/1
23 Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 09:18:00 30/1
24 Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 4 09:18:00 30/1
25 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:24:00 30/1
26 Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 5 09:24:00 30/1
27 Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin (Chung kết)
C 1 7 09:33:00 30/1
28 Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 09:33:00 30/1
29 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 09:33:00 30/1
30 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 09:33:00 30/1
31 Thiếu niên 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:36:00 30/1
32 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:36:00 30/1
33 Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:36:00 30/1
34 Clb Star Dance - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 09:39:00 30/1
35 Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 09:39:00 30/1
36 Nhân Hà Dancesport - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 2 09:39:00 30/1
37 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 09:39:00 30/1
38 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C, R 1 2 09:39:00 30/1
39 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 09:39:00 30/1
40 Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
C, R 1 3 09:39:00 30/1
41 Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 09:45:00 30/1
42 Thiếu nhi 2 - Hạng B Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 09:45:00 30/1
43 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng D2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, J 1 2 09:57:00 30/1
44 Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 4 09:57:00 30/1
45 Nhân Hà Dancesport - Ladies Trung Niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 4 10:03:00 30/1
46 Thiếu nhi 2 - Hạng D2 Latin (Chung kết)
C, J 1 2 10:06:00 30/1
47 Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 4 10:06:00 30/1
48 Nhân Hà Dancesport - Ladies Trung Niên - Hạng D1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 10:12:00 30/1
49 Thiếu nhi 1 - Hạng D2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 10:18:00 30/1
50 Nhân Hà Dancesport - Ladies Trung Niên - Hạng D1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 10:24:00 30/1
51 Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 10:30:00 30/1
52 Thiếu nhi 2 - Hang F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 10:30:00 30/1
53 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 10:30:00 30/1
54 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 10:30:00 30/1
55 Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 5 10:33:00 30/1
56 Nhi đồng 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 10:33:00 30/1
57 Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 4 10:48:00 30/1
58 Nhân Hà Dancesport - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 10:48:00 30/1
59 Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 11:00:00 30/1
60 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 11:00:00 30/1
61 Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 11:03:00 30/1
62 Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 11:03:00 30/1
63 Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C, R 1 3 11:03:00 30/1
64 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 11:03:00 30/1
65 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng D2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, J 1 2 11:09:00 30/1
66 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R 1 2 11:15:00 30/1
67 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C, R 1 2 11:15:00 30/1
68 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 11:15:00 30/1
69 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 11:15:00 30/1
70 Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 11:15:00 30/1
Nghỉ giải lao
Breaks
KHAI MẠC GIẢI
11:21:00
71 Đồng diễn Thiếu Nhi (Chung kết)
S, C 1 3 12:06:00 30/1
72 Family Dance - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 12:12:00 30/1
73 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 4 12:15:00 30/1
74 Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 7 12:15:00 30/1
75 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:30:00 30/1
76 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:30:00 30/1
77 Family Dance - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 12:42:00 30/1
78 Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 4 12:45:00 30/1
79 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:45:00 30/1
80 Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:45:00 30/1
81 Family Dance - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 12:57:00 30/1
82 Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 13:03:00 30/1
83 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 13:09:00 30/1
84 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 13:09:00 30/1
85 Thiếu niên 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 13:09:00 30/1
86 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 13:12:00 30/1
87 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hang F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 13:15:00 30/1
88 Thiếu niên 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 2 13:18:00 30/1
89 Thiếu nhi 1 - Hạng E3 Latin (Chung kết)
J 1 3 13:18:00 30/1
90 Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 13:18:00 30/1
91 Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 2 13:21:00 30/1
92 CLB LÊ VIỄN KỲ ĐỒNG Q3 - Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 13:21:00 30/1
93 Thanh niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 13:21:00 30/1
94 Trung niên 3 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 2 13:21:00 30/1
95 Vô địch - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha 1 3 13:24:00 30/1
96 Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 13:27:00 30/1
97 Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 4 13:27:00 30/1
98 Cao niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 2 13:30:00 30/1
99 Vô địch - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 4 13:30:00 30/1
100 Trung niên 2 - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha 1 3 13:33:00 30/1
101 Vô địch - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 5 13:36:00 30/1
102 CLB LÊ VIỄN KỲ ĐỒNG Q3 - Cao niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 3 13:39:00 30/1
103 Trung niên 1 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 2 13:42:00 30/1
104 Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 3 13:45:00 30/1
105 Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 3 13:48:00 30/1
106 Trung niên 3 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 2 13:51:00 30/1
107 Vô địch - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Bepop 1 5 13:54:00 30/1
108 Vô địch - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 2 13:57:00 30/1
109 Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng C Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba, Bepop, Tango 1 2 14:00:00 30/1
110 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 14:09:00 30/1
111 Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 14:09:00 30/1
112 Thiếu nhi 1 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 14:09:00 30/1
113 Thiếu niên 1 - Hang F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 14:09:00 30/1
114 Thiếu niên 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 14:12:00 30/1
115 Thiếu niên 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 14:21:00 30/1
116 Thiếu nhi 2 - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 14:21:00 30/1
117 Thiếu nhi 1 - Hạng FA Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 2 14:36:00 30/1
118 Thiếu nhi 1 - Hạng A Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 1 14:36:00 30/1
119 Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 1 14:51:00 30/1
120 Thiếu niên 1 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 3 14:51:00 30/1
121 Thiếu nhi 1 Toàn Năng - Hạng FAA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J, W, T, F, Q 1 3 14:54:00 30/1
122 Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 4 14:54:00 30/1
123 Thiếu nhi 2 - Hạng FA Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 3 15:09:00 30/1
124 Thiếu nhi 2 - Hạng FB Standard (Chung kết)
W, T, F, Q 1 2 15:24:00 30/1
125 Thiếu niên 1 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 1 15:24:00 30/1
126 Thiếu nhi 2 Toàn Năng - Hạng FAA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J, W, T, F, Q 1 3 15:27:00 30/1
127 Thiếu niên 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 15:27:00 30/1
Nghỉ giải lao
Breaks
Bế Mạc Giải Ngày 1 - Trao Giải
15:39:00
128 LineDance - Chachacha (Chung kết)
Chachacha, Boston, Tango, Salsa, Bachata 1 3 10:00:00 31/1
129 LineDance - Tango (Chung kết)
Bepop, Boston, Tango, Paso, Walze 1 3 10:15:00 31/1
130 Linedance 3 (Chung kết)
Chachacha, Rumba, Bepop, Boston, Tango 1 3 10:30:00 31/1
131 Linedance - Disco 2 (Chung kết)
Chachacha, Rumba, Bepop, Boston, Disco 1 2 10:45:00 31/1
132 LineDance 1 (Chung kết)
Paso, Walze, Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata 1 3 11:00:00 31/1
133 LineDance - Rumba (Chung kết)
Chachacha, Rumba, Bepop, Boston, Tango 1 3 11:15:00 31/1
134 LineDance 2 (Chung kết)
Chachacha, Bepop, Boston, Tango, Salsa 1 3 11:30:00 31/1
135 TDTN (Chung kết)
Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata, Tango Argentine, TDTN 1 3 11:45:00 31/1
136 Showdance Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba, Tango, Walze 1 2 12:00:00 31/1
137 Linedance - Disco 1 (Chung kết)
Chachacha, Rumba, Bepop, Boston, Disco 1 3 12:09:00 31/1